Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023

Απαγορεύεται η θήρα του τρυγονιού μέχρι την λήξη της κυνηγετικής περιόδου

  • Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022 10:38
  • 1'

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Δασαρχείο Πόρου απαγορεύεται το κυνήγι του τρυγονιού μέχρι την λήξη της Κυνηγετικής περιόδου 2022-2023, αφού έχει εξαντληθεί το ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης των 120.000 χιλιάδων τρυγονιών και επομένως παύει αυτόματα η θήρα του.

Με την δασική ρυθμιστική αστυνομική απαγορευτική διάταξη θήρας για το τρυγόνι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023, προφυλλάσσεται η διατήρηση των πληθυσμών των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών τοιούτων, στην περιοχή του Δασαρχείου Πόρου.

Συγκεκριμένα στη διάταξη επισημαίνεται:

"Απαγορεύουμε το κυνήγι του τρυγονιού μέχρι την λήξη της Κυνηγετικής περιόδου 2022-2023 στην περιοχή του Δασαρχείου Πόρου, αφού έχει εξαντληθεί το ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης των 120.000 χιλιάδων τρυγονιών και επομένως παύει αυτόματα η θήρα του, όπως ρητά προβλέπεται στην υπ’ αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80188/2575/01-08-2022(ΦΕΚ/Β/ 4132/2022) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην υπ’ αριθμ.273600/06/18-08-2022 (ΑΔΑ:ΨΙΔΔ4653Π8-ΔΡ2) Δ. Α. Α. Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2022- 2023 της Υπηρεσίας μας, που εξακολουθούν κατά τα λοιπά να ισχύουν. Οι παραβάτες της παρούσης Δ.Α.Α.Δ., όπως καθορίστηκαν πιο πάνω, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικα» όπως έχουν αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με το Ν.Δ. 996/71 και το Ν.177/75 και της υπ’ αριθμ.414985/85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και με τις δασικές και ποινικές διατάξεις, που θα ισχύουν κατά τον χρόνο της εφαρμογής της. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει άμεσα και λήγει την 28 Φεβρουαρίου 2023, η δε τήρησή της ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες, στην Αστυνομία, στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 289 του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικα» και σε φιλόνομο πολίτη."